preskoči na sadržaj

Osnovna škola Pećine Rijeka

Login
Bogatstvo različitosti

Projekt "Bogatstvo ražličitosti"

Školski blog

Blog OŠ Pećine

Virtualna knjižnica

Virtualna knjižnica

IZDAVANJE POTVRDA UČENICIMA

Poštovani roditelji/staratelji,

elektronički zapis/potvrdu o statusu redovitog učenika možete preuzeti i ispisati u aplikaciji e-Dnevnik. Nadogradnjom sustava u tu je svrhu otvoren novi modul gdje je u padajućem izborniku moguće izabrati svrhu potvrde.  Ulazak u e-Dnevnik omogućen je prijavom putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta te sustava e-Građani.

Informatika u razrednoj nastavi

E-svijet 1


Krizni tim za psihološku pomoć i savjeti stručnjaka Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu mogu se dobiti putem e-maila kurikulum@mzo.hr i na telefon Nada Kegalj (098/594 721 i 091/755 0879 za Primorsko-goransku i Ličko-senjsku - Primorje).
 
Kalendar
« Svibanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Tražilica
Zabavno i poučno

 

               

 

 

 

 

VAŽNI DOKUMENTI

Individualni razgovori s roditeljima

Na donjoj poveznici možete preuzeti informaciju o terminima individualnih razgovora s roditeljima u šk. god. 2023./2024. 

Priloženi dokumenti:
Raspored informacija.pdf

Razno

 

Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 71/06, 124/10,124/11, 86/12 i 94/13), i članka 5. Pravilnika o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih sportskih društava (»Narodne novine«, broj 13/2014), Školski odbor Osnovne škole Pećine, Rijeka na sjednici održanoj 1. veljače 2016. donio je

POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG SPORTSKOG DRUŠTVA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Poslovnikom o radu školskih sportskih društava uređuje se:

 •  Opće odredbe
 •  Ustroj školskog sportskog društva i nadležnost voditelja školskog sportskog društva,
 •  Rad školskog sportskog društava,
 •  Evidencija rada i članova školskog sportskog društva,
 •  Financiranje školskog sportskog društva.

Članak 2.

Školsko sportsko društvo (u daljnjem tekstu: ŠSD) osniva se radi provođenja izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti učenika te sudjelovanja u programima školskih športskih saveza, odnosno Hrvatskog školskog športskog saveza.

Članak 3.

(1) ŠSD osniva Školski odbor Osnovne škole Pećine, Rijeka radi provođenja izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti učenika.

(2) Naziv ŠSD-a je „Pećine“

(3) Sjedište ŠSD-a je Šetalište 13. divizije, 25, 51 000 Rijeka

(4) Sve administrativne poslove ŠSD-a obavlja škola pri kojoj djeluje ŠSD.

(5) U jednoj ustanovi može se osnovati samo jedno ŠSD.

Članak 4.

(1) Cilj ŠSD-a „Pećine“ je uključivanje što većeg broja učenika u izvannastavne školske sportske aktivnosti.

(2) Zadaće ŠSD-a „Pećine“ su:

 •  sustavno planirati, organizirati i provoditi sportske aktivnosti za učenike kao dio izvannastavnih sadržaja škole,
 •  poticati uključivanje što većeg broja učenika u školske sportske aktivnosti, a posebice učenika s invaliditetom,
 •  poticati i promicati stručni rada u školskome sportu, kao i stručni sportski rad s djecom i mladima u lokalnoj zajednici,
 •  poticati etička i moralna načela, poštovanje ljudskog dostojanstva, fair playa, tolerancije, nenasilja i kulture sporta,
 •  provoditi i promovirati programe koje organiziraju školski športski savezi te poticati učenike na uključivanje u iste,
 •  sudjelovati na školskim sportskim natjecanjima i priredbama,
 •  interaktivno surađivati s drugim premetima i školskim sekcijama,
 •  educirati učenike putem školskih sportskih aktivnosti,
 •  razvijati odgojne i kulturne vrijednosti učenika putem školskih sportskih aktivnosti,
 •  organizirati među razredna sportskih natjecanja.

USTROJ ŠSD-a i NADLEŽNOST VODITELJA ŠSD-a

Članak 5.

(1) Članovi ŠSD-a su voditelj ŠSD-a, učitelji, nastavnici i stručni suradnici, zaposlenici škole, koji sudjeluju u radu ŠSD-a te učenici škole koji su učlanjeni u ŠSD.

(2) Članovi ŠSD-a mogu biti i vanjski suradnici, ukoliko ispunjavaju uvjete iz članka 60. stavka 3. Zakona o sport.

Članak 6.

ŠSD udružuje se u gradski školski sportski savez i/ili županijski školski sportski savez.

Članak 7.

(1) ŠSD ima voditelja, sukladno članku 4. Pravilnika o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih sportskih društava (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

(2) Voditelj ŠSD-a može uključiti u rad ŠSD-a i druge učitelje, nastavnike i stručne suradnike koji su zaposlenici škole.

(3) Voditelj ŠSD imenuje se na razdoblje od jedne školske godine, a isti voditelj može biti ponovno imenovan.

(4) Voditelj ŠSD ima svog zamjenika, učitelja iz škole, koji se imenuje na razdoblje od jedne školske godine, a isti zamjenik može biti ponovno imenovan. (5) Voditelj ŠSD-a:

 •  zadužen je za planiranje i organizaciju provođenja izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti.
 •  koordinira svim aktivnostima i programima ŠSD-a,
 •  početkom školske godine, predlaže školskom odboru koje će aktivnosti ŠSD provoditi,
 •  unosi podatke o ŠSD u Registar ŠSD-a,
 •  podnosi školskom odboru izvješće o radu ŠSD-a na kraju školske godine.

Članak 8.

(1) ŠSD najmanje jedanput godišnje održava svoju sjednicu na koju se pozivaju svi odrasli članovi ŠSD-a te po jedan predstavnik učenika iz svakog razrednog odjeljenja.

(2) Na sjednici ŠSD-a se podnosi izvješće o radu ŠSD.

(3) Sjednicu ŠSD-a saziva voditelj ŠSD-a ili ravnatelj škole.

Članak 9.

Predstavnik ŠSD-a u školskim sportskim savezima i ostalim tijelima može biti ili ravnatelj škole ili zaposlenik škole koji ispunjava uvjete za učitelja odnosno nastavnika Tjelesne i zdravstvene kulture prema posebnim propisima, sukladno odluci ravnatelja škole.

RAD ŠSD-a

Članak 10.

(1) Rad u ŠSD-u se ustrojava kao odgojno-obrazovni proces putem školskih sportskih aktivnosti.

(2) Školske sportske aktivnosti ŠSD-a provode se kroz sekcije koje predstavljaju temeljne odgojno obrazovne jedinice ŠSD-a.

(3) ŠŠD Pećine ima ove stalne sekcije:

 •  Nogomet
 •  Košarka
 •  Šah
 •  Atletika
 •  Badminton
 •  Judo
 •  Ples

(4) Na temelju interesa učenika, voditelj ŠSD-a može na početku školske godine odlučiti da se ustroje dodatne sekcije.

(5) Svaka sekcija mora imati voditelja, koji može biti i vanjski suradnik, sukladno članku 5. ovog Poslovnika.

Članak 11.

(1) Članovi ŠSD-a obavljaju sljedeće zadaće:

 •  redovito sudjeluju u školskim sportskim aktivnostima, sportskom vježbanju, pripremama za natjecanja te samim školskim sportskim natjecanjima,
 •  predstavljaju školu na natjecanjima u duhu fair-play igre i poštivanja protivnika,
 •  skrbe se o redovitom ispunjavanju obveza, stezi i odgovornosti za ekipu,
 •  brinu se o inventaru i sportskoj opremi, posebno čuvaju sportske rekvizite i pomagala te brinu o opremi koja im je dana na korištenje.

Članak 12.

(1) U radu ŠSD-a sudjeluju svi članovi ŠSD-a

(2) Za obavljanje stručnih poslova programiranja i provođenja izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti ŠSD može na teret vlastitih sredstava školske ustanove angažirati vanjske suradnike, sukladno članku 5. ovog Poslovnika. Međusobni odnosi škole i vanjskih suradnika regulirat će se ugovorom o poslovnoj suradnji.

Članak 13.

U provođenju programa i aktivnosti, ŠSD se može povezati sa sportskim klubovima, udrugama i savezima, poštujući pri tome sve zakonske propise.

Članak 14.

(1) Poticanje učenika na bavljenje školskim sportom ostvaruje se sudjelovanjem na natjecanjima, ljetnim školama i kampovima te dodjeljivanjem pohvala, priznanja i nagrada.

(2) Prigodom vrednovanja rada prosuđuju se postignuća, zalaganje i ponašanje.

(3) Voditelj ŠSD-a može predlagati posebno zaslužne učenike i voditelje za nagrade koje dodjeljuje škola.

EVIDENCIJA RADA I ČLANOVA ŠSD-a

Članak 15.

(1) ŠSD vodi evidenciju rada sukladno članku 10. Pravilnika.

(2) ŠSD vodi evidenciju članova ŠSD-a sukladno članku 7. Pravilnika.

Članak 16.

(1) Članovima ŠSD-a izdaje se iskaznica Hrvatskog školskog športskog saveza kojom se potvrđuje članstvo u ŠSD-u i identitet članova.

Članak 17.

ŠSD se upisuje u Registar školskih sportskih društava Hrvatskog školskog športskog saveza.

FINANCIRANJE ŠSD-a

Članak 18.

(1) Sredstva za rad i aktivnosti ŠSD-a osiguravaju se iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na račun škole.

(2) Sredstva za rad ŠSD-a mogu se osigurati i:

 •  iz materijalnih troškova škole,
 •  sredstvima iz proračuna zajednice sportskih udruga općina, gradova i županija,
 •  sredstvima iz proračuna školskih sportskih saveza,
 •  sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
 •  sponzorstvom i donacijama,
 •  iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

(3) ŠŠD nema poseban račun nego se njegova novčana sredstva vode na računu škole.

(4) Škola će obavljati financijske, računovodstvene, knjigovodstvene i blagajničke poslove ŠSD-a.

(5) Ukupan prihod ŠSD-a čine sva novčana sredstva iz ovog članka koja ŠSD ostvari tijekom godine i mogu se koristiti isključivo za rad ŠSD-a.

(6) Novčana sredstva se mogu trošiti temeljem odluke voditelja ŠSD-a ili ravnatelja škola, a nalogodavac za isplate je ravnatelj škole.

Članak 19.

Poslovnik o radu Školskog sportskog društva „Pećine“ stupa na snagu danom donošenja i objavljivanja na oglasnoj ploči škole.

KLASA: 003-05/16-01/9

URBROJ: 2170-55-01-16-1

Rijeka, 1. veljače 2016. godine

Predsjednica školskog odbora: Ksenija Sobotinčić-Štropin, prof.

Ravnateljica: Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ.

preskoči na navigaciju